Llámanos: +34 981 160276
 

Especialista universitario en investigación privada

logo udc

TÍTULO PROPIO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Tipo de curso: Curso de Especialización

Denominación: Especialista Universitario en Investigación Privada

Recoñecemento polo Ministerio do Interior do Título Propio para os efectos de habilitación para o exercicio da función de Detective Privado o 8 de xaneiro de 2016

Título Propio da UDC aprobado en Consello de Goberno o 28 de xuño de 2016.

Entidades promotoras e organizadoras: Facultade de Dereito e Escola Universitaria de Turismo-Centro Espeñol de Novas Profesións, adscrita á UDC.

A profesión de Investigador Privado ou Detective Privado experimentou importantes cambios nos últimos anos. O desenvolvemento da lexislación en Seguridade Privada, xunto cos avances das novas tecnológias e a moderna orientación da delincuencia, en especial dos delitos económicos, requiren dun novo perfil profesional do Investigador Privado.

Unha nova profesión, moderna, que esixen do Investigador Profesional unha maior preparación orientando a súa profesión a nivel local e europeo, sendo capaz de realizar seguimentos internacionais, tanto de persoas físicas como de datos a través da rede e das novas tecnoloxías Unha profesión íntegra, na que a actitude e profesionalidade do Investigador Privado é fundamental á hora de facer as achegas necesarias á xustiza e defender as súas investigacións coa calidade requirida a través do seu testemuño nos xuízos orais.

Outros títulos similares en España ou Europa:

En España son varias as universidades que ofrecen a posibilidade de cursar os estudos necesarios para cumprir os requisitos legais para obter a licenza oficial de Detective Privado, ningunha na Comunidade Autónoma de Galicia.

A formación tradicional do Investigador ou Detective Privado non foi todo o profesional e apropiada que se require, sendo, nalgunhas ocasións, infravalorada ao considerarse un título de carácter profesional máis que unha formación de posgrao universitario, como realmente é.

Con todo, a actualidade do noso país demostrounos nos últimos tempos a necesidade de contar con profesionais cualificados, que desenvolven as súas investigacións de acordo coa lei e o código deontolóxico profesional desta actividade. Actualmente España é o único país da Unión Europea que esixe unha titulación superior para a obtención da Licenza Oficial de Detective Privado, o que nos sitúa á cabeza de Europa na área da Investigación Privada.

Trátase dunha formación amplamente demandada pola sociedade e cun futuro evidente pola necesidade de complementar as accións dun sector público menguante neste ámbito profesional.

OBXECTIVOS DO CURSO

O obxectivo principal é o de capacitar ao alumno para obter a Licenza Oficial de Detective Privado outorgada polo Ministerio do Interior.

A finalidade dos obxectivos específicos é a de dotar ao alumno de todas as ferramentas necesarias para iniciar a súa actividade profesional. Por esta razón, o curso desenvólvese cunha clara orientación práctica, onde a calidade dos contidos teóricos, das prácticas e dos docentes profesionais é prioritaria no proxecto, sendo o fío condutor de todas as actividades.

Ao finalizar os estudos correspondentes ao Título Propio en Investigación Privada o alumno deberá ser quen de:

 • Realizar os seguimentos técnicos propios da profesión.
 • Dominar as principais ferramentas de investigación.
 • Presentar ante as Autoridades de Seguridade Privada a documentación esixida para a súa colaboración de acordo coa lexislación vixente.
 • Ter o apromo, presenza e oratoria correcta nas súas declaracións, especialmente nos xuízos orais.

PERSPECTIVAS LABORAIS DA PROFESIÓN

O Investigador Privado en España é sempre un profesional autónomo, con todo, son moitos os indicios da súa incorporación como profesional a difentes ámbitos profesionais tal e como sucede noutros países.

No caso de Estados Unidos non hai un só despacho de avogados que non conte cos servizos dun Investigador Privado, nin realizan unha soa actividade sen saber se existen fondos económicos ou non para xustificar as súas accións. En España son cada vez máis as empresas deste sector que encargan os seus servizos a Detectives Privados, feito que provocou o descubrimento de varias casos de corrrupción e tramas económicas ilegais que sacoden a actualidade do noso país.

Tamén desde o sector, a través de diversas asociacións profesionais, reclámase á Administración que os Investigadores Privados incorpórense “de oficio” nos procesos xudiciais, de forma que todos os involucrados sexan “iguais” ante a lei e non dependan da súa economía persoal para realizar as investigacións necesarias na súa causa.

Outra área profesional onde cada vez son máis valorados os Investigadores Privados é nas auditorias de calidade dos servizos de atención a clientes, profesionalizando o que ata agora valoraban enquisas de calidade realizadas ao azar aos clientes tras ofrecerlles vantaxes nos servizos recibidos ou por recibir.

O feito de que os Investigadores Privados españois teñan unha formación superior universitaria convérteos nun referente internacional, sendo valorados en Europa e moi especialmente en Iberoamérica.

INFORMACIÓN SOBRE O CURSO

 • Créditos ECTS: 80
 • Duración: 3 anos (cursos académicos)
 • Inicio do curso: octubro de 2018.
 • Preincripción: do 1 de xuño ao 21 de setembro 2018.
 • Matrícula: do 24 ao 28 de setembro 2018.
 • Modalidade: Semipresencial
 • Total horas: 2000
 • Horario: Intensivo de fin de semana, venres e sábado unha vez ao mes.
 • Forma de pago: 3.000 euros por curso divididos en dous prazos.
 • Bolsas: Pódese solicitar un 50% de desconto do importe do total do curso. Concederase a un 10% dos alumnos matriculados. Para a súa solicitude hase de entregar a Adminsitración do CENP: declaración da renda de todas as persoas que compoña a unidade familiar, certificado de empadroamento e un recibo -para aquelas persoas que poidan acreditar o seu domicilio fose do ámbito metropolitano da Coruña- e expediente académico.
 • Máis información do posgrao na web da Universidade da Coruña

Lugar de impartición:

fachada CENP

EUT-CENP A Coruña

Avda de La Habana, 6-7, 15011
A Coruña
Tel.: +34 981 16 02 76
galicia@cenp.com

Codirectores do curso:

Dr. Marcos Antonio López Suárez (Facultad de Derecho-UDC)
Carlos Rodríguez Carro (EUT-CENP, adscrita a la UDC)

Requisitos de acceso:

As condicións específicas de acceso requiridas son aquelas establecidas no Regulamento de Estudos Propios de Posgraos da UDC para poder matricularse nun curso de especialización (art.8.3.b)

Documentación requirida:

Vía académica:

 • Selectividade ou outra titulación universitaria que lle permita o acceso ao curso de especialización.
 • Currículum Vitae

Vía profesional:

Para aqueles profesionais de Seguridade Privada que non teñen estudos superiores pero acumulan moitos anos de experiencia profesional e desexan reciclar as súas carreiras como Investigadores Privados, poden ter acceso a través dunha entrevista específica universitaria para maiores de 40 anos que realizaría o propio CENP e a Facultade de Dereito.

Documentación requirida para estes casos excepcionais:

 • Currículum vitae
 • Anos de experiencia profesional debidamente xustificados e acreditados.

PROGRAMA DEL CURSO

1er curso
(26 créditos ECTS)
2º curso
(28 créditos ECTS)
3er curso
(26 créditos ECTS)
 • Dereito Constitucional
 • Dereito Penal
 • Normativa de Seguridade Privada
 • Criminología Xeral
 • Política Criminal e de Seguridade
 • Socioloxía Xeral
 • Psicoloxía Xeral
 • Investigación Científica
 • Técnicas de Investigación Privada
 • Dereito Procesual Penal
 • Dereito Civil
 • Dereito Mercantil
 • Dereito Laboral
 • Dereito Administrativo Xeral
 • Victimología
 • Psiquiatría Forense
 • Dereito Procesual Civil
 • Deontología Profesional
 • Delincuencia Económica
 • Xestión de Despachos de Investigación Privada
 • Proxecto Fin de Título

PROFESORADO

Son especialistas nas distintas materias do curso, acreditados profesionais en materia de Investigación e Seguridade Privada, Criminología, Socioloxía, Psicoloxía e Psiquiatría Forense, así como profesores da Facultade de Dereito da UDC.


Por favor, fai clic na seguinte ligazón para acceder ao formulario de inscrición.