Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Dobre Titulación: Grao en Turismo e Grao en Ciencias Empresariais

logo udc


PROGRAMA DE SIMULTANEIDADE

A Universidade da Coruña, no seu obxectivo de ofrecer alternativas de formación que melloren a oferta dispoñible, posibilita que un estudante poida cursar de forma simultánea os estudos de Grao en Turismo e Grao en Ciencias Empresariais.
Ao superar este programa, terán dous títulos oficiais de Graduado/a en Turismo e Graduado/a en Ciencias Empresariais. Proporciona aos alumnos unha sólida formación en xestión empresarial ademais dun profundo coñecemento da industria turística.
Ensino de calidade con amplios programas de mobilidade e prácticas en España e no estranxeiro.

Titulacións que se obterán

Os alumnos que superaren este programa de Simultaneidade, grao en Turismo – grao en Ciencias Empresariais, obterán os dous títulos oficiais de Graduado en Turismo pola UDC e Graduado en Ciencias Empresariais pola UDC.

Duración do programa

Terá unha duración de dez cuadrimestres, en 5 cursos académicos. O número de créditos necesario para superar o programa será de 354 ECTS, distribuidos da forma que se indica no apartado Grao en Turismo e Ciencias Empresariais da páxina TITULACIÓNS.

Centro onde se imparte

fachada CENP
O primeiro cuadrimestre de cada curso impártese na Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña no Campus de Elviña, e o segundo na Escola Universitaria de Turismo – CENP, adscrita á Universidade da Coruña, situada no centro da cidade, a 200 metros da Praia de Riazor.

Facultade de Economía e Empresa. Campus de Elviña – 15071. A Coruña. 981 1670 00
http://www.economicas.udc.es

Escola Universitaria de Turismo. Campus de Riazor. Avda. da Habana 6-7 – 15011. A Coruña. 981 160 276.
https://cenpcoruna.es

Número de estudantes

Para o curso académico 2019/2020 ofértanse 30 prazas. No sucesivo, o límite será o que oportunamente aprobe o Consello de Goberno da UDC.

Admisión de estudantes

A solicitude de admisión para cursar a simultaneidade de graos, CC. Empresariais – Turismo, realizarase polo mesmo procedemento que para o resto das titulacións ofertadas pola Universidade da Coruña.

Saidas profesionais

Eses estudos habilitan para desenvolver responsabilidades de xestión e planificación no ámbito empresarial, nomeadamente no sector turístico.

Dez razóns para cursares a simultaneidade de graos, Ciencias Empresariais – Turismo.

1. Aprenderás o importante.

2. En dous centros con vocación internacional: a Facultade de Economía de Empresa e a Escola Universitaria de Turismo da Coruña – Centro Español de Nuevas Profesiones.

3. Facilitaráseche a inserción laboral a través de prácticas especializadas en empresas do sector turístico e institucións colaboradoras co obxecto de propcionar experiencias o máis próximas á túa futura vida laboral.

4. Porque falar idiomas conta.

5. Contamos con profesorado de experiencia docente, investigadora e profesional contrastada.

6. Aulas non masificadas.

7. Traballamos no pulo das competencias profesionais necesarias para o teu desenvolvemento como graduado tanto en Ciencias Empresariais como en Turismo.

8. Non xogas todo a unha carta porque hai un sistema de avaliación integral e continua que contempla diferentes aspectos da docencia.

9. A formación académica desenvólvese coas tecnoloxías da información e continua que contempla diferentes aspectos da docencia.

10. Un sistema de apoio personalizado.

PLAN DE ESTUDOS

Plan de estudos da doble titulación: descargar

Máis en detalle: http://estudos.udc.es

DobleTitulación Grao en Turismo e Empresariais


SAÍDAS PROFESIONAIS

O Turismo é un dos sectores que máis postos de traballo xeran en España. Nos últimos anos produciuse unha crecente demanda de novos servizos en turismo como poden ser os relacionados coas novas tecnoloxías ou turismo rural, ecoturismo ou turismo de aventura.

Os graduados e graduadas en Turismo e Ciencias Empresariais estarán moi ben posicionados para acceder ao mercado laboral tanto nacional coma internacional, podendo optar a un grande abano de saídas profesionais no mundo da empresa en xeral e as administracións públicas, ademais dos campos especializados da industria turística, un dos sectores que máis postos de traballo xera en España.

Poderán ocupar postos de responsabilidade en múltiples áreas corporativas, incluíndo a contabilidade, marketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, organización, dirección estratéxica e sistemas de información. En canto á industria turístico, terán acceso a oportunidades laborais en moitos sectores, tales como a industria hoteleira, organización de congresos e eventos, operadores de turismo e axencias de viaxes, compañías de transporte, empresas de marketing, promoción e comunicación, a xestión de destinos e produtos turísticos, información turística, ademais de organismos oficiais de turismo locais, autonómicos, nacionais e internacionais.

Ademais, os graduados e graduadas poderán continuar os seus estudos e investigar a través dos programas de máster e doutoramento.

FUNCIÓNS

Dirección, organización, planificación e xestión de todo tipo de empresas turísticas, labores de guías turísticos, tarefas de interpretación e tradución, animación sociocultural e docencia, programación de rutas turísticas…

Con carácter xeral, o alumnado do Grao en Turismo está capacitado para o desenvolvemento de cargos intermedios e dirección de operacións. Os niveis operativos han de ser cubertos por alumnado procedente dos ciclos formativos, mentres que os niveis de alta dirección serán alcanzados tras a realización dun máster.

Listaxe de profesores
Perfil do PDI curso 2019/20

PRIMER CURSO

Materias impartidas en Empresariais

Introdución ao Dereito

Principios de Microeconomía

Economía da Empresa

Matemáticas I

Economía da Empresa: Función Financieira

Historia da Empresa

Materias impartidas en Turismo

Xeografía Turística

Técnicas de Comunicación e de Promoción Turística

Idioma Moderno: Inglés

Patrimonio Cultural

Informática de Xestión

Introducción ao Turismo

SEGUNDO CURSO

Materias impartidas en Empresariais

Dereito Mercantil

Estatística I

Matemáticas II

Análise das Operacións Financieiras

Macroeconomía

Informática Aplicada á Empresa

Materias impartidas en Turismo

Intermediación Turística e Transporte I

Aloxamentos e Restauración I

Primeiro Idioma Moderno I

Marketing Turístico

Segundo Idioma Moderno I

Socioloxía do Turismo

TERCEIRO CURSO

Materias impartidas en Empresariais

Economía Mundial e Española

Réxime Fiscal da Empresa I

Contabilidade Financeira I

Organización de Empresas

Estatística II

Bases de Datos para a Empresa

Materias impartidas en Turismo

Recursos Territoriais Turísticos

Intermediación Turística e Transporte II

Aloxamentos e Restauración II

As TIC Aplicadas ao Turismo

Primeiro Idioma Moderno II: Inglés

Segundo Idioma Moderno II: Francés

Segundo Idioma Moderno II: Alemán


CUARTO CURSO

Materias impartidas en Empresariais

Contabilidad Financiera II

Dirección Financiera I

Régimen Fiscal de la Empresa II

Contabilidad de Costes

Introducción a la Econometría

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Materias impartidas en Turismo

Segundo Idioma Moderno III: Alemán

Xestión Turística do Patrimonio

Comercialización de Produtos Turísticos

Xestión Pública do Turismo

Xestión de Calidade

Segundo Idioma Moderno III: Francés


QUINTO CURSO

Materias impartidas en Empresariales

Dirección Financeira II

Réxime Fiscal da Empresa III

Sistema Financeiro Español

Contabilidade de Sociedades

Análise de Estados Financeiros

Traballo Fin de Grao

Materias impartidas en Turismo

Traballo Fin de Grao

Prácticas en Empresas


MATRÍCULA

Información sobre admisión, matrícula e tarifas para o curso 2019/20.

NORMATIVA

Normativa de xestión académica.

Información previa á matriculación e procedementos de acollida.

Enlaces a documentación sobre transferencias de créditos:

Documento de acceso e admisión de estudantes.

Normativa de recoñecemento e transferencia de créditos, texto consolidado ano 2015.

Normativa de recoñecemento e transferencia de créditos, texto consolidado ano 2016.

Actividades polas que se recoñecen créditos nos estudos de grao.

PROCEDEMENTOS DE MATRÍCULA

Secretaria cenpOs alumnos que desexen iniciar os estudos de grao deberán posuír o Título de Bacharelato e PAU ou nivel equivalente, segundo o previsto no R.D.1892/2008, do 14 de novembro, modificado polo R.D. 558/2010, do 7 de maio, desenvolvido pola Orde da Consellaría de Ordenación Universitaria pola que se regulan as condicións para o acceso a ensinanzas oficiais de grao e os procedementos de admisión ás tres Universitario de Galicia para o curso 2012/2013. universidades do Sistema

Para a formalización de matrícula deberán estar admitidos pola Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Para iso deberán de Solicitar a través dos campus de cada cidade a titulación ou titulacións que desexan cursar, por orde de preferencia. A CIUG publicará unha resolución de admitidos sinalando as datas nas cales o alumno deberá formalizar a súa matrícula.

NORMAS DE PERMANENCIA – Extracto da Normativa aprobada por Consello de Goberno en Xullo 2013

O número mínimo de créditos que deben superar os alumnos matriculados a tempo completo é de 12 e os alumnos a tempo parcial de 6. De non se cumprir estes requisitos, o alumno poderá ser admitido de novo no curso académico seguinte, pero neste caso deberá supera un mínimo de 36 créditos obrigatorios do primeiro curso para os matriculados a tempo completo, e 18 no caso de tempo parcial.

O número máximo de convocatorias de que dispoñen os estudantes para superar a avaliación dunha materia de titulación de Grado é catro. A formalización da matrìcula da titulación de Grado dará dereito, en cada curso académico, a unha única convocatoria con dúas oportunidades de avaliación que se realizará conforme ao calendario académico aprobado ou a norma que corresponda. No cómputo das convocatorias para superar unha materia non se terán en conta aquelas nas que figure a consideración de “non presentado” (NP).

O alumno de continuación de estudos de Grado, con réxime de tempo completo, deberá matricularse de todos os créditos de formación básica e obrigatoria dos cursos académicos anteriores que non teña superados, respectando o número máximo de créditos autorizado na normativa correspondente.

Esta Normativa non se aplica a alumnos que estean a realizar un curso noutra universidade dentro dun programa de mobilidade.

As normas de permanencia da UDC pódense consultar en:

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/dedicacion_estudo_permanencia.pdf


SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE (SGIC)

Web de Seguimento da Unidade Técnica de Calidade.

POLÍTICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

Politica e obxectivos de calidade da Escola Universitaria de Turismo CENP

PLANO DE ACCIÓN TITORIAL

Información acerca do Plano de Acción Tutorial para o curso 2019/2020.

Profesores encargados do PAT

Guía de servizos para os estudantes da UDC

GRUPOS DE CALIDADE

Grupos de calidade por áreas.

COMISIÓN ACADÉMICA DO TÍTULO

Curso académico
2019/2020

Nome da comisión
Comisión académica do título.

Funcións
A Comisión académica do título e a responsable da coordinación do mesmo e debe informar e velar polo cumprimento dos obxectivos do título e analizar os resultados. Así mesmo, asume as tarefas que legalmente se lle encomenden.

Membros
Presidenta da Comisión académica do título.
Coordinador do título.
Xefe de estudos.
Profesor do área de idiomas.
Profesor do área de xestión do territorio e xestión turística.
Profesor do área de xestión empresarial e TIC.

Órgano responsable do sistema de calidade do título

Centro
Escola Universitaria de Turismo.

Curso académico
2019/2020

Nome do órgano
Comisión de garantía de calidade do centro EUT-CENP (CGCC).

Funcións
Cumprir cos obxectivos de calidade da EUT-CENP.
Avaliar e controlar o sistema de calidade do Grao en Turismo no CENP da Coruña dentro da política de calidade da UDC.

Membros
Directora da EUT-CENP A Coruña.
Profesor responsable de calidade.
Secretario académico da EUT-CENP A Coruña e coordinador do título de grao.
Administrador responsable da xestión administrativa da titulación.
Xefe de estudos e profesora do área de xestión do territorio como representantes do PDI.
Delegado de Grao en Turismo.
Delegado de Doble Titulación en Turismo e CC. Empresariais.
Representante do PAS da EUT-CENP A Coruña.
Técnico da UTC.

Traballos de Fin de Grao

Regulamento de los Traballos de Fin de Grao.

Criterios de valoración do TFG

Opcións de TFG

Guía docente

Normativa sobre propiedade intelectual e plaxios

Listado de Traballos de Fin de Grao actualizado a outubro de 2019.

Temas de TFG propostos por profesores.

Asignaciones de TFG

Comisión do Traballo Fin de Grao

Profesor Dr. responsable dos TFG

Profesores da área de Xestión Empresarial e TIC

Profesores da área de Xestión do Territorio e Xestión Turística

Profesora da área de Idiomas

Memoria do Grao en Turismo

Última versión con data de efecto de modificación do 05 de abril de 2018.

Descargar arquivo: Memoria do Grao